Ang dating biblia tagalog version married seniors dating site

Sapagka’t naiingatan ang mga palatuntunan ni Omri, at ang lahat na gawa ng sangbahayan ni Achab, at kayo’y nagsisilakad ng ayon sa kanilang mga payo; upang gawin kitang kasiraan, at ang mga mananahan niya’y kasutsutan: at inyong dadalhin ang kakutyaan ng aking bayan.

At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito: at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia na naging Judio; Datapuwa’t nagsitindig ang ilan sa nangasa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino, at ng mga Cireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga Cilicia, at taga Asia, na nangakipagtalo kay Esteban.It's newest and latest version of Ang Dating Biblia sa Tagalog (pece246.angdatingbiblia).It's easy to download and install to your mobile phone (android phone or blackberry phone). Please be aware that APKdownload Mirror only share the original and free apk installer for Ang Dating Biblia sa Tagalog 1.0 WITHOUT ANY cheat, crack, unlimited gold, gems, patch or any other modifications.Sa makatuwid ang lahat ng mga salit-saling lahi buhat kay Abraham hanggang kay David ay labingapat na salit-saling lahi; at buhat kay David hanggang sa pagdalang-bihag sa Babilonia ay labingapat na sali't-saling lahi; at buhat sa pagkadalang-bihag sa Babilonia hanggang kay Cristo ay labingapat na sali't-saling lahi.Datapuwa't samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka't ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo.

Search for ang dating biblia tagalog version:

ang dating biblia tagalog version-71ang dating biblia tagalog version-21ang dating biblia tagalog version-63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang dating biblia tagalog version”

  1. Now, apply Online Registration for UP 68500 Assistant Teachers vacancy has been started. REQUIRED APPLICATION FEE: For said vacancy a non -refundable application fee is to be paid by the candidates as per rules.